О Б Я В Л Е Н И Е № 1 и № 2 / 19. 01. 2016 год.

19/1/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  1  /  19. 01. 2016 год.
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че по искане наИлия Недалков Николов  – собственик на имот с идентификатор 73496. 501.2329 от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.София;  кв. 105 от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год. е издадена Заповед № РД-04-83/ 19.01.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:     
Подробен устройствен план /ПУП/  –създаване  на План за регулация  /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 2329от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.София;  кв. 105 от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Кмет на
                                                                                         Община гр.Тутракан : _____________                                                                                                                              
                                                                                                                              /д-р Д. Стефанов / 
 
 
 
                                                                                                            
Изготвил: ____________
/ Т. Димитрова – гл. спец.”ГК”/
 
 
 
 
                                                                                                                                           
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  2   /19. 01. 2016 год.
 
 
   Община Тутракан  съобщава, че е издадена Заповед № РД – 04 – 84 / 19. 01. 2016год. на Кмета на Община Тутракан за поправка и допълване в сега действащия Кадастрален план на с. Старо село, общ. Тутракан, одобрен със Заповед № 436/ 07. 11. 1990 год.
              Съгласно §5, ал.9 от Наредба № 3/ 28. 04. 2005 год. изадената заповед  може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните страни по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния съд по местона-хождение на имота.
 
 
 
 
 
 
                                      Кмет на
                                                                                               Община Тутракан: _________________
                                                                                                                           / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил : ______________
/Т. Димитрова - гл. спец.”ГК”/
                (19.01.2016г.)                                                                        
 
 
                                                                                                                                           
ДС/ТД

Прикачени файлове