О Б Я В Л Е Н И Е № 73 /08. 12. 2015 год.

8/12/2015

О Б Я В Л Е Н И Е

   №  73 /08. 12. 2015 год.
 
 
       Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се
съобщава, че на осн. чл. 124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен Подробен устрой-ствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за прокарване на подземно кабелно трасе  за: ”Външно кабелно ел.  захранване от МТР - 5 в с. Старо село за  ПИ 021002, м.”Лозянска чешма” в землището на с. Старо село, общ. Тутракан  с трасе:
Трасето е с начало – границата на урбанизираната територия.  Следва в западна посока полски път 022002, чупи на северозапад, преминавайки през имот 000202 – па-сище, полски път 022001, частни имоти – ниви 022009 и 022006 и с чупка на югозапад по полски път 021001 достига до ПИ 021002.
             Дължината на трасето е 995,49м.  Засегната площ от сервитута  на провода   е 3,982 дка.
 
             Приложени са:
-Решение № К-4/ 16.11.2015 год. на Министерството на земеделието и храните, Област-на Дирекция”Земеделие”-Силистра, Комисия за земеделските земи за: Промяна предназначе-нието на земеделски земи за не земеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи.
-Писмо с изх.№2943/18.08.2015г. на РИОСВ-Русе 
-Регистър на засегнатите имоти на външното кабелно ел.захранване , заверен от Общинска слежба земеделие-Тутракан.
 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
 На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  За-интересуваните лица могат в едномесечен срок от обявлението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация .
      
 
     
                                                                                       Кмет на Община Тутракан: ____________   
                                                                                                                      /д-р Д. Стефанов / 
 
 
 
                                                                                            Гл. спец.”ГК”: ____________   
                                                                                                                       / Т. Димитрова /                   
 
 ДС/ТД