О Б Я В Л Е Н И Е № 71 /16. 11. 2015 год.

17/11/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 71 /16. 11. 2015 год.
 
   Във връзка с чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че  на осн. чл. 124а, ал.2  и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ е изработен:
  Подробен устройствен план /ПУП/ –създаване  на План за регулация  /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 3387от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.София;  кв. 146 от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год. с възложител и собственик на имота Гина Ангелова Кирписизова. Регулационните  ли-нии бъдат  поставени  в съответствие  със съществуващите граници (странични и към дъното на имота) на поземленият имот  и се запази  уличната регулация. Новообразуван е урегулиран позем-лен имот /УПИ/ І-3387 с площ от 679 кв.м.     Устройствената зона да не се променя.  
 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
  На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
 
 
 
 
                                                                      КМЕТ НА                                                                                                              
                                                                      ОБЩИНА ТУТРАКАН: ____________
                                                                                                        /д-р Д. Стефанов / 
 
 
 Гл. спец.”ГК”: ____________   
                 / Т. Димитрова /