О Б Я В Л Е Н И Е № 69 / 11. 11. 2015 год.

11/11/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 69/ 11. 11. 2015 год.
 
      Във връзка с чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че  на осн. чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ  (в обхват до един квартал)  и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ  е изра-ботен: Подробен устройствен план /ПУП/– изменение на План за регулация и застроя-ване /ПР/ за поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 73496. 500. 4097 по КККР на гр.Тутра-кан;  за УПИ  І- 1238,1239, ІІ – 1239, 1240  и ІІІ – 1236,1237  в  кв. 8 от ЗРП – кв.”Рибарска ма-хала”-Тутракан, одобрен със Заповед №114/ 29. 04. 1991 год.
           С  изменението се засягат УПИ  І- 1238,1239 , ІІ – 1239, 1240  и ІІІ – 1236,1237 в  кв.8  от ЗРП – кв.”Рибарска махала”.  По искане на собственика „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” АД  на поземлени имоти - ПИ 73496. 500.1236,  73496.500.1237  и 73496.500.1238 по КК е образуван от обединява-нето им нов поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73496. 500. 4097.
           С  изменението  дворищно - регулационните линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот  с идентификатор 73496. 500. 4097  и се запазва съществуващата улична регулация.    Обособен е нов УПИ ІІІ – 4098 в кв.8 от ЗРП  кв.”Рибар-ска махала”-Тутракан, одобрен със Заповед №114/ 29. 04. 1991год.   , с площ от = 279 кв.м.  
            Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
  На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинте-ресуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
     
   
 
                               КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН: __________
                                                                                      /д-р Д. Стефанов / 
 
 
 Гл. спец.”ГК”: ____________   
                 / Т. Димитрова /  
 
 ДС/ТД