О Б Я В Л Е Н И Е № 67 /11. 11. 2015 год.

11/11/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 67 /11.11. 2015 год.
 
 
Във връзка с чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че  на осн. чл. 124а, ал.2  и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ е изработен:
Подробен устройствен план /ПУП/  –създаване  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот  сидентификатор 73496. 501. 2844 по КККР на гр.Тутракан,одобрена със Заповед №РД – 18 – 6/04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София;  в  кв. 52 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан, като собственик на имота.
 
            С  ПУП – ПР е създаден урегулиран поземлен имот –УПИ ІІ  - 2844в кв.52  за поземлен имот  с идентификатор 73496. 501. 2844 по КККР на гр.Тутракан,  като вътрешните регула-ционни линии бъдат  поставени  в съответствие  със съществуващите кадастрални граници (странични и към дъното на имота) на поземленият имот и се запази  уличната регулация.
              Устройствената зона  не се променя.  
 
              Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
  На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинте-ресуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
 
 
 
 
                                           КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН: ____________
                                                                     /д-р Д. Стефанов / 
 
 
 Гл. спец.”ГК”: ____________   
                 / Т. Димитрова /  
     
 
 
 ДС/ТД