О Б Я В Л Е Н И Е № 60 / 29.10. 2015 год.

29/10/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 60/29.10. 2015 год.
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територия-та /ЗУТ/ обявява, че по искане наГина Ангелова Кирписизова – собственик на имот с иденти-
фикатор 73496. 501.3387 от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.София;  кв. 146 от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год. е издадена Заповед № РД-04-1425/ 29.10.2015 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:     
Подробен устройствен план /ПУП/  –създаване  на План за регулация  /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 3387от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.София;  кв. 146 от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год., като собственик на имота.
 
 
 
 
                                                            Кмет на Община гр.Тутракан,
                                                             съгласно Заповед № РД-04-1217/ 07.10.2015г.:  ___________                                                                                                              
                                                                                                                     / М. Маринов /