О Б Я В Л Е Н И Е № 59 / 22. 10. 2015 год.

29/10/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 59 /22. 10. 2015 год.
 
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС”АД – гр.Русе,собственик на  поземлен имот с идентификатор 73496. 500. 1235 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София  е издаденаЗаповед № РД–04-1377 / 22.10.
2015 год. с разрешение на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС”АД – гр.Русе, ЕИК 103786278  да  възложи изработване на Подробен устройствен план / ПУП/ –  изменение  на  План зазастрояване   /ПЗ/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 500. 1235 от Кадастрална карта на града,УПИ ІV-1235 в кв.8от ЗРП – кв.”Рибарска махала” - Тутракан, одобрен със Заповед №114/ 29. 04. 1991год.
     
 
 
 
 
                                                                      Кмет на Община гр.Тутракан,
                                                                      съгласно Заповед № РД-04-1217/ 07.10.2015 г.:___________
                                                                                                                                                    / М. Маринов /