О Б Я В Л Е Н И Е № 58 / 15. 10. 2015 год.

15/10/2015

 

О Б Я В Л Е Н И Е
 №  58 /15. 10. 2015 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на  „Кайчо- 67” ЕООД , ЕИК 202484840,  гр. Тутракан  с предста-вител  Николай Господинов Маринов е издадена  Заповед № РД-04-1323/ 15.10.2015 год. на Кмета на Община Тутракан  с разрешение да възложи изработване напроект:     
 Подробен устройствен план /ПУП/  –създаване  на План за регулация и застроя-ване /ПРЗ/  за поземлени имоти  сидентификатор 73496. 501. 3046  по КККР на гр.Тутра-кан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София;  в  кв. 69 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан, като собственик на имота.
 
 
 
 
 
                                                                      Кмет на Община гр.Тутракан,
                                                                      съгласно Заповед № РД-04-1217/ 07.10.2015г.:  ________                                                                                                                              
                                                                                                                                     / М. Маринов / 
 
 
                                                                                                               
 
                                                                                                                  Главен спец.”ГК”:______________
                                                                                                                                               / Т. Димитрова /
 
 
 
 
 
ММ/ТД