ОБЯВЛЕНИЕ №55/11.09.2015г.

14/9/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 55/11. 09. 2015 год.
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че по искане на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС”АД – гр.Русе,собственик на  позем-лен имот с идентификатор 73496. 500. 98  по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД–18–6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София  е издадена Заповед № РД–04-1190/ 11.09.2015 год., като изменение къмЗаповед № РД – 04 – 1157 / 04. 09. 2015 годна Кмета на Община Тутракан с разрешение на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС”АД – гр.Русе, ЕИК 103786278  да  възложи изработване на Подробен устройствен план / ПУП/ –  изменение  на  План за регу-лация и застрояване  /ПРЗ/  само за поземлен имот с идентификатор  73496. 500. 98  от Кадастрална карта на града
 
      
                                                                        Кмет  на
                                                                      Община Тутракан: _____________
                                                                                            / д-р Д.Стефанов /
 
                                                                                                           
 
Изтоввил: ______________
/ гл. спец.”ГК”:  Т. Димитрова /