ОБЯВЛЕНИЕ №54/11.09.2015г.

11/9/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
№  54 / 11. 09. 2015г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  09.09.2015г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект за:
 
„Трафопост тип БКТП”
 
Находящ се в:  УПИІІ - 1958, квартал80 по плана за улична регулация на  гр.Тутракан 
  приет с Решение № 327 / 02.02.2006г. на Общ.съвет Тутракан. 
               Идентификатор на имота  № 73496.501.1958 по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6 / 04.02.2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.                                   
              
Визата е издадена на : „Пламен Добрев”ЕООД
                                       гр.Тутракан, ул.„Сава Огнянов” №1
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                     
 
    Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                      / д-р Д. Стефанов  /