ОБЯВЛЕНИЕ №53/11.09.2015г.

11/9/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
№  53 / 11. 09. 2015г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  09.09.2015г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект за:
 
„Жилищна сграда и ограда ”
 
Находящ се в:  УПИХІ - 85, квартал4 по плана на с.Търновциодобрен със
                          Заповед № 3649 / 05.07.1955г.
              
Визата е издадена на : Зиниш Исмаил Ахмед
                                     с.Търновци, общ.Тутракан
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                     
 
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                            / д-р Д. Стефанов  /