ОБЯВЛЕНИЕ №52/08.09.2015 г.

11/9/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 52/ 08. 09 . 2015 год.
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с Решение №893 по Протокол №64 от 20.08.2015г.и  Решение №859 по Протокол №63 от 30.07.2014 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ –  Да се възложи изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия по КВС на с.Нова Черна, общ.Тутракан – за прокарване на път  през поземлен имот /ПИ/ №001124 ( общинска собственост).
 
 
 Кмет  на  Община Тутракан: _____________
/ д-р Д.Стефанов /   
 
 
                                             Главен спец.”ГК”:______________
                                                                            / Т. Димитрова /