ОБЯВЛЕНИЕ №51/04.09.2015г.

4/9/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 51 /04. 09. 2015 год.
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че по искане на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС”АД – гр.Русе,собственик на  позем-лен имот с идентификатор 73496. 500. 98  по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София  е издадена  Заповед № РД04-1157 / 04.09.2015 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработ-ване напроект:  Подробен устройствен план  /ПУП/ –  изменение  на  План за регулация и застрояване   /ПРЗ/   за поземлен имот с идентификатор  73496. 500. 98  от Кадастрална картана градаи на територия предназначена за:”Зелени площи за широко обществено пол-зване”,  в обхват  от  улица с о.т. 7 – 26 -51 – 52 - о.т. 53 ( част от ул.Трансмариска ), улица с о.т.53 – 94 към о.т. 57 (част от улица ”Крайбрежна”) от ЗРП - Тутракан, одобрен със Заповед №270/ 1976 год. , а на север към  р . Дунав и изградената „Кейова стена” по реда на чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ в обхват до един квартал.
 
 
      
 
                                                           Кмет  на
                                                   Община Тутракан: _____________
                                                                                      / д-р Д.Стефанов /