О Б Я В Л Е Н И Е по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

25/8/2015
 
 
ОБЩИНА   ТУТРАКАН
7600 Тутракан, ул.”Трансмариска” №31, тел.0866/60621, факс:0866/60636
E-mail: tutrakan@b-trust.org

                                  

Обявление за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугина територията на Община Тутракан
 
 
О   Б   Я   В   Л   Е   Н   И   Е
 
по  реда на чл. 26, ал. 2  от Закона за нормативните актове
 
П   Р   О   Е   К   Т
За изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугина територията на Община Тутракан.
 
Мотиви: Във връзка с Решение № 860/30.07.2015г. на Общински съвет Тутракан, относно удължаване срока на разрешителното за таксиметров превоз  на 3/три/ години, съгласно чл.24а, ал. 3 от Закона за автомобилните превози е необходимо актуализиране  цената на услугата за издаването му.
На основание чл.26, ал.2 от ЗНА, /отразяващ задължението за публикуване на проекта за изменение/ допълнение на нормативен акт с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на Община Тутракан, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугина територията на Община Тутракан, в Дирекция „ОСИД” като изменението се състои в следното:
 
Глава Трета от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан се изменя така:
– Вид услуга: Разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек автомобил – 90.00лв. за брой.