О Б Я В Л Е Н И Е № 50 / 14. 08. 2015 год.

18/8/2015
 
 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

 тел. 0866/ 60621, факс:0866/ 60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 О Б Я В Л Е Н И Е
   №  50 / 14. 08. 2015 год.
 
 
 
Във връзка с чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че  на осн. чл. 124а , ал.2, т.5 и  ал.2,т.2 от ЗУТ е изработен:
 
Подробен устройствен план /ПУП/ –създаване  на План за регулация  /ПР/  за по-землен имот с идентификатор  73496. 501.875от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.София;  кв. 99 от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год., като собственик на имота.
 
В представенит  проект за  ПУП – ПР  регулационни линии са поставени  в съответствие  със съществуващите граници (странични и към дъното на имота) на поземленият имот  и се запазва  уличната регулация.  Устройствената зона да не се променя.   Новообразуваният УПИ ІІ – 875 в кв.99 е с площ от  643 кв.м.
 
  На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересува-ните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                            КМЕТ НА  ОБЩИНА ТУТРАКАН: ____________                                                                                           
                                                                                                   /д-р Д. Стефанов /