О Б Я В Л Е Н И Е № 49 / 13 . 08 . 2015год.

13/8/2015

 

 
   

 

 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
49/ 13. 08. 2015год.
 
 
На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 12.08.2015год. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за:
 
Проект за преустройство на част от автосервиз в автомивка
 
Местонахождение:поземлен имот с идентификатор 73496.500.499от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008год. на ИД на АГКК гр.София, УПИ XХVІІ  в кв.2 по План за  регулация на гр.Тутракан, одобрен съсЗаповед №270/12.04.1976год.на ОНС-Силистра.
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Трансмариска” №75
 
Визата е издадена на:Николай Георгиев Иванов и
                                                  Тодор Иванов Димчев
 
 
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
 
 
 
   
                                         Кмет на Община Тутракан:
                                                                                                                                 / д-рД.Стефанов /