О Б Я В Л Е Н И Е № 48 / 13 . 08 . 2015год.

13/8/2015

 

 
 

 

 

 

 


ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
48/ 13. 08. 2015год.
 
 
На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 12.08.2015год. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за:
 
Проект за жилищна сграда, гараж и ограда
 
Местонахождение:УПИ XІ-85 в кв.4 по Кадастрален и Регулационен план на с.Търновци, общ.Тутракан, обл.Силистра, одобрен със Заповед №3649/05.07.1955год.
 
Административен адрес: с.Търновци, общ.Тутракан,
 
Визата е издадена на:Зиниш Исмаил Ахмед
 
 
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
 
 
 
 
                                         Кмет на Община Тутракан:
                                                                                                                                 / д-р Д.Стефанов /