О Б Я В Л Е Н И Е № 47 / 07. 08. 2015 год.

7/8/2015
 
 
 
 
 
 

 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  47/07. 08. 2015 год.
 
 
 
            Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на „Топливо”АД - гр.София, ЕИК 831924394  е издадена Запо-
вед № РД-04-1077/ 07.08.2015 год. на Кмета на Община Тутракан  с разрешение да възложи изработване напроект:     
 Подробен устройствен план /ПУП/  –създаване  на План за регулация и застроя-ване /ПРЗ/  за поземлени имоти  сидентификатор 73496. 501. 3813  и идентификатор 73496. 501. 3812   по КККР на гр.Тутракан,одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София;  в  кв. 51 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан, като собственик на имота.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Кмет  на
                                                                                                                Община Тутракан: _____________
                                                                                                                                            / д-р Д.Стефанов /
 
 
                                                                                                                  Главен спец.”ГК”:______________
                                                                                                                                               / Т. Димитрова /
 
 
 
 
 
ДС/ТД