О Б Я В Л Е Н И Е № 45/07. 08. 2015 год.

7/8/2015

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 45/07. 08. 2015 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на терито -рията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Невзат Руфат Сюлейман,  собственик на поземлен имот с идентификатор 73496. 501. 875 по КККР на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София  е издадена Заповед № РД-04-1076/ 07.08.2015 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:     
                      ПУП – План за регулация  /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 875от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 год. на АГКК гр.Софи я;   в кв. 99от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год. 
  
 
 
 
 
       
                                                                                                               Кмет  на
                                                                                                                Община Тутракан: _____________
                                                                                                                                            / д-р Д.Стефанов /
 
 
                                                                                                                  Главен спец.”ГК”:______________
                                                                                                                                               / Т. Димитрова /