О Б Я В Л Е Н И Е № 44 / 06. 08. 2015г.

7/8/2015

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

                          7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail:tutrakan@b-trust.org
 
 
 
                                                                                            
О Б Я В Л Е Н И Е
№  44 / 06. 08. 2015г.   
                                                                               
 
 
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията уведомяваме всички заинтересовани, чe на  05.08.2015г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект за:
 
„Увеличаване на капацитета, разширение и реконструкция на силозно стопанство за съхранение на слънчоглед, инсталация за белене на слънчоглед, фундамент и метална конструкция за технологично оборудване, пристройка за операторно надстройка на лаборатория, 2/два/ броя пристройки към лаборатория и навес над кантар. ”
 
Находящ се в:имот № 050244 в землището на с.Нова Черна, местност „Баир Сартъ”
 
Визата е издадена на : „БОИЛ” ЕООД, Нова Черна
                                        представлявано от Боян Радев Банов – управител.
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                      
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                                                      / д-р Д. Стефанов  /