О Б Я В Л Е Н И Е № 43 / 05. 08. 2015 год.

6/8/2015
 
 
 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №43 /05. 08. 2015 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал.2 от Закона за устрой-ство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане наЕмил Йовчев Раданов и Валентин Йовчев Раданов, съсобственици на долуописаният имот е издадена Заповед № РД-04-1042/ 04.08.2015 год. на Кмета на Община Тутракан с разреше-ние  да възложат изработване напроект:      
          ПУП –изменение на  План за регулация  /ПР/ за  поземлен имот № 432,  УПИ Х- 432 и VІІІ - 432 в кв. 48 от ЗРП  с. Нова Черна, одобрен със Заповед № 44/ 1991 год.  на ОбНС – Тутракан.
 
 
 
 
 
                                                                                              Кмет  на
                                                                                              Община Тутракан: _____________
                                                                                                                            / д-р Д.Стефанов /
 
 
                                                                                               Главен спец.”ГК”:______________
                                                                                                                            / Т. Димитрова /