О Б Я В Л Е Н И Е № 42 / 10. 07. 2015 год.

10/7/2015
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

 тел. 0866/ 60621, факс:0866/ 60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
42/  10. 07. 2015 год.
 
 
 
Във връзка с чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съоб-щава, че  на осн.  чл. 124а, ал.2  и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ е изработен:
             ПУП – План за регулация  /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 3354от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 год. на АГКК гр.Софи я;   в кв.135от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год. 
            Обособен е нов УПИ І - 3354  в кв.135 по плана на гр.Тутракан, като  вътрешно регулационните линии съвпадат с имотните граници по кадастралната карта и се запазва уличната регулация. Новообразуваният УПИ І - 3354 в кв. 135 е с площ от 378 кв.м.
 
  На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                                                                                                 КМЕТ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН: ____________
                                                               /д-р Д. Стефанов / 
 
 
 
                                                                                           Гл. спец.”ГК”: ____________   
                                                                                                    / Т. Димитрова /        
 
 ДС/ТД