О Б Я В Л Е Н И Е № 41 / 03. 07. 2015г.

7/7/2015

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

                          7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail:tutrakan@b-trust.org
 
 
 
                                                                                            
О Б Я В Л Е Н И Е
№  41 / 03. 07. 2015г.   
                                                                               
 
 
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  02.07.2015г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект за:
 
„Реконструкция и ремонт на спортен комплекс, съоръжения и сгради”
 
Находящ се в: УПИХІІ - Озеленяване, квартал2 по плана за застрояване и регулация на
                           гр.Тутракан одобрен със Заповед №270/12.04.1976г.
               Идентификатор на имота  № 73496.500.566 по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6 / 04.02.2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.                                    
 
Визата е издадена на : Община Тутракан
                            представлявана от д-р Димитър Венков Стефанов-Кмет на Община Тутракан.
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                      
 
     
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                          / д-р Д. Стефанов  /