ОБЯВЛЕНИЕ №40/02.07.2015г.

2/7/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 40 /02. 07 . 2015 год.
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери -торията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 853по Протокол № 62 от 26. 06. 2015 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕна „ДРАЦИЯ”  ЕООД  гр.Тутракан  даизра-боти Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за прокарване на подземно кабелно трасе  за: ”Външно кабелно ел.  захранване от МТР - 5 в с. Старо село за  ПИ 021002, м.”Лозянска чешма” в землището на с. Старо село, общ. Тутракан
 
 
 
                                                                             Кмет  на
                                                                     Община Тутракан: _____________
                                                                                                          / д-р Д.Стефанов /