ОБЯВЛЕНИЕ №39/02.07.2015г.

2/7/2015
 
 
 

 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  39 /02. 07. 2015 год.
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че по искане наТолгунай Реджеб Ферадов – собственик на имот с иден-тификатор 73496. 501. 3354,  одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.Со-фияе издадена Заповед № РД-04-939/ 02.07.2015 год. на Кмета на Община Тутракан с разре-шение да възложи изработване напроект:     
                      ПУП – План за регулация  /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 3354от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 год. на АГКК гр.Софи я;   в кв.135от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год. 
  
 
 
                                                                    Кмет  на
                                                             Община Тутракан: _____________
                                                                                          / д-р Д.Стефанов /