О Б Я В Л Е Н И Е № 37 / 26. 06. 2015г

26/6/2015

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

                          7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail:tutrakan@b-trust.org
 
 
 
                                                                                            
О Б Я В Л Е Н И Е
№  37 / 26. 06. 2015г.   
                                                                               
 
 
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  25.06.2015г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект за:
 
„Трафопост на съществуващ стълб от далекопровод.”
 
Находящ се в: Идентификатор на имота  № 73496.32.4, местността КАКАКУЗ по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6 / 04.02.2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.                                   
 
Визата е издадена на : „ДРАЦИЯ”ЕООД
                                        с управител Мая Георгиева Михайлова
                                                                     
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                      
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                      / д-р Д. Стефанов  /