ОБЯВЛЕНИЕ №35/26.06.2015г.

26/6/2015

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

                          7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail:tutrakan@b-trust.org
 
                                                                                           
О Б Я В Л Е Н И Е
№  35 / 26. 06. 2015г.   
                                                                               
 
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  25.06.2015г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект за:
 
„Промяна предназначението на гаражи в контролно-диагностичен пункт и автомивка”
 
Находящ се в: квартал – 2, УПИ  ХІІІ по плана за регулация на гр.Тутракан одобрен
                                   със Заповед № 270 / 12.04.1976г.
Идентификатор на имота  № 73496.500.580 по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6 / 04.02.2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.                                       
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.„Трансмариска” № 115
 
Визата е издадена на : Мюхтебер Хасанова Кашчилар и
                                       Метин Исмаилов Кашчилар
                                      гр.Тутракан, ул.„Трансмариска” № 109 б
                           
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                   Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                  / д-р Д. Стефанов  /