ОБЯВЛЕНИЕ №38/30.06.2015г.

30/6/2015
 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 38/30. 06. 2015 год.
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че по искане на  „МЕДИНВЕСТ”ЕООД гр.Тутракан с управител д-р Любомир П. Бойчевсобственик на имот с идентификатор 73496. 5004038  от Кадастрална карта на гр.Тутракан,  одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 год. на АГКК гр.Софияе издадена  Заповед № РД-04-536/ 24.04.2015 год.на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:   
Подробен устройствен план  /ПУП/ –  изменение  на  План за регулация и застроя-ване   /ПРЗ/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 500. 4038  от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр. София;  в  кв. 3 от ЗРП гр.Тутракан, одобрен със Заповед №270/ 12. 04. 1976 год. като собственик на имота към Ком-плексен проект за инвестиционна  инициатива /КПИИ/.
 
      
                                                Кмет  на  Община Тутракан: _____________
                                                                                         / д-р Д.Стефанов /