О Б Я В Л Е Н И Е № 34 / 22. 06. 2015г.

22/6/2015

 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

                          7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail:tutrakan@b-trust.org
 
 
 
                                                                                            
О Б Я В Л Е Н И Е
№  34 / 22. 06. 2015г.   
                                                                               
 
 
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  18.06.2015г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект за:
 
„Ремонт и реставрация на сгради в манастир „Света Марина”, пристройки допълващо застрояване и подобряване на прилежащите пространства”
 
 
Находящ се в: имот с № 013019, местността „Манастира” в землището на село Сяново.
 
Визата е издадена на : Георги Пеев Георгиев -представляващ
                                       манастир„Света Марина”, село Сяново          
                           
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                                                             / д-р Д. Стефанов  /
 
 
 
 
ДС / БС