О Б Я В Л Е Н И Е № 33 / 08 . 06. 2015 год.

18/6/2015
 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
 №  33/ 08. 06. 2015 год.
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 791 по Протокол № 60 от 30.04. 2015 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ -на Исмаил Ахмед Мехмед отгр.Тутракан да възложи изработване на: ” Подробен устройствен план  /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/  в обхват на собственият му имот  № 73496.504. 193 поКК и КР, одобрена със Заповед № РД – 18 - 6/ 04. 02. 2008 г. на „Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ ” гр. София, за  имот извън границите на урбанизираната територия.
 
 
 
 
 
                                                                                  Кмет  на
                                                                                              Община Тутракан: _____________
                                                                                                                       / д-р Д.Стефанов /
 
 
                                                                                                       Главен спец.”ГК”:______________
                                                                                                                                / Т. Димитрова /
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД