О Б Я В Л Е Н И Е № 31,32 / 17 . 06. 2015 год.

17/6/2015
 
 
 

 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 31/17 . 06. 2015 год.
 
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Андрей Петров Флешеров  – собственик на имот с идентификатор 73496. 501.262  от Кадастрална карта на гр.Тутракан,  одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.Софияе издаденаЗаповед № РД-04-837/
16.06.2015 год.на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:     
                      Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застряване /П3/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 262от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 год. на АГКК гр.Софи я; в кв.75от  План за улична регулация на гр. Тут-ракан от 2006 год. 
 
      
 
 
                                                                                              Кмет  на
                                                                                              Община Тутракан: _____________
                                                                                                                            / д-р Д.Стефанов /
 
 
                                                                                                            Главен спец.”ГК”:______________
                                                                                                                                           / Т. Димитрова /
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 32/17. 06 . 2015 год.
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 816по Протокол № 61 от 28. 05. 2015 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ-на „НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ” ЕООД  да изработиПодробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - изграждане наподземна оптична мрежа  за  електронни съобщения за нуждите на „ НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ” ЕООД   на  територията на Община Тутракан , като трасето преминава по полски пътища в землищата на с.Старо село, с. Шуменци, с.Варненци, с.Белица  и с. Преславци.
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Кмет  на
                                                                                              Община Тутракан: _____________
                                                                                                                       / д-р Д.Стефанов /
 
 
                                                                                                       Главен спец.”ГК”:______________
                                                                                                                                / Т. Димитрова /
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД