О Б Я В Л Е Н И Е № 30 / 17. 06. 2015 год.

17/6/2015
 
 
 
   
 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №30/ 17. 06. 2015 год.
 
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на „Благодарност”ЕООД- гр. Тутракан – собственик на имот с идентификатор 73496. 500.1564  от Кадастрална карта на гр.Тут-ракан,  одобрена със Заповед № РД–18–6/04. 02.2008г. на АГКК гр. Софияе издадена  Заповед № РД-04-851/17.06.2015 год.на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:     
Да  възложи изработване на  ПУП –  изменение  на План за регулация и застроява-не   /ПРЗ/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 500. 1564от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр. София;  в  кв. 2 от ЗРП – кв.”Рибарска махала” - Тутракан, одобрен със Заповед №114/ 29. 04. 1991год. като собственик на имота към Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/.
      
 
 
 
 
                                                                                                                         Кмет  на
                                                                                                                         Община Тутракан: _____________
                                                                                                                                                    / д-р Д.Стефанов /
 
 
 
 
                                                                                                            Главен спец.”ГК”:______________
                                                                                                                                           / Т. Димитрова /
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД