Мотиви за изменение на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

10/6/2015
Мотиви за изменение
на НАРЕДБА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Тутракан  чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail:tutrakan@b-trust.orgили в деловодство на Община Тутракан на адрес : гр.  Тутракан, ул. „Трансмариска”  №31
 
Мотиви
 
       С Решение №601 от 06.03.2003г. на Общински съвет – Тутракан е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан. Последната промяна на наредбата е направена с Решение № 705 / 23.12.2014  година на Общински съвет Тутракан. Тази наредба определя размера на местните такси и цени на услуги, които постъпват в бюджета на Община Тутракан.
Във връзка с постъпило  Предложение  с Изх. № 448/15 от 28.05.2015 година от Окръжна прокуратура Силистра относно  изменение  на разпоредбите от Наредбата за определяне  и администриране на местните такси и цени на услугите в община Тутракан, приета с Решение № 601 от 06.03.2003 година, взето на заседание на Общински съвет-Тутракан, във връзка с чл. 20 от Закона  за народната просвета и чл.30, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за народната просвета се правят следните промени в текста от Раздел III Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги
            Към мотивите се правят следните предложения за изменение и допълнение в Наредбата:
 
 
Било
Става
В чл. 22 .изм.реш.№65/29.01.2008г.
изм.реш.№484/17.12.2009г./изм.
реш.№774/27.01.2011г.
изм. реш. №70/30. 01. 2012г.,изм.. с реш.№682/27.11.2014 г.
1) За ползване на целодневни детски градини, обединени детски заведения и млечна кухня родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за децата, настанени по чл.26 от Закона за закрила на детето, заплащат сумарна месечна такса за услуги, които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование.
(2) Сумарната месечна такса по ал.1 се формира, както следва:
1. за деца на 5 и 6 години в подготвителни групи, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, две години преди постъпването им в първи класс, регламентирана в Закона за народната просвета – максимален размер на дължимата месечна такса – 50.60 лв. (по 2,20 лв. за всеки присъствен ден от месеца)
 
В чл. 22 .изм.Решение №………..
 
1) За ползване на целодневни детски градини, обединени детски заведения и млечна кухня родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за децата, настанени по чл.26 от Закона за закрила на детето, заплащат сумарна месечна такса за услуги, които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование.
 
 
 
(2) Сумарната месечна такса по ал.1 се формира, както следва:
1. За деца на 5 и 6 години в подготвителни групи, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, две години преди постъпването им в първи клас, регламентирана в Закона за народната просвета,  месечната такса се заплаща в размер на фактически извършените разходи за храноден, но не повече от  - 50.60 лв. за месец.