О Б Я В Л Е Н И Е № 29 / 10. 06. 2015 год.

10/6/2015

 

 
 
 
 
 
   
 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

 тел. 0866/ 60621, факс:0866/ 60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
29 /  10. 06. 2015 год.
 
 
Във връзка с чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съоб-щава, че  на осн.  чл. 124а, ал.2  и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ е изработен:  
  Подробен устройствен план /ПУП/  –  изменение  на План за регулация  /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 500. 227от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр. София;  кв. 12 от  ЗРП на гр. Тутракан от 1976 год.,  като собственик на имота е  Нури Алиосман Мутиш.
 
  Вътрешните регулационни линии съвпадат с границите на поземлен имот 73496. 500. 227.  Частично се изменя уличната регулация на проектната, нереализирана към настоящия момент улица с ок.70 до ок.436 в частта от ок.71 – ок.72- ок.73.  Обособя-ва се нов УПИ ХХ-227 в кв.12. 
 Променя се устройствената  зана  в която попада нов  УПИ ХХ – 227  в кв. 12  от  устройствена зона  „За  озеленяване” в  устройствена  зона   „За жилищни нужди”.
             
  На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и иска-ния по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                                                                                                           КМЕТ НА  ОБЩИНА ТУТРАКАН: ____________
                                                                                                                   /д-р Д. Стефанов / 
 
    Гл. спец.”ГК”: ____________   
                                                                                                           / Т. Димитрова /        
 
 ДС/ТД