О Б Я В Л Е Н И Е № 28 / 08. 06. 2015 год.

9/6/2015
 
 
 
 
   
 
 
 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31,

 тел. 0866/ 60621, факс:0866/ 60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
28 /  08. 06. 2015 год.
 
 
Във връзка с чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съоб-щава, че  на осн.  чл. 124а, ал.2  и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ е изработен:  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/за урегулиран по-землен имот – УПИ ХХХVІІІ  в кв. 75 от План за улична регулация на гр.Тутракан одобрен с Решение № 327/ 02.02. 2006 год.;  имот с идентификатор 73496. 501. 262 от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София.
 
Регулационни линии са поставени  в съответствие  със съществуващите грани-ци (странични и към дъното на имота) на поземленият имот  и се запазва  уличната регулация.  Променя се устройствената  зана  в която попада  УПИ ХХХVІІІ – 262 в кв. 75  от  устройствена зона „Предимно производствена” в  устройствена  зона  за „Обществено обслужване”.
 
  На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и иска-ния по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                                                                                                           КМЕТ НА                                                                                                
                                     ОБЩИНА ТУТРАКАН: ____________
                                                                                                                                           /д-р Д. Стефанов / 
 
 
 
                                                                                                                     Гл. спец.”ГК”: ____________   
                                                                                                                                                / Т. Димитрова /        
 
 ДС/ТД