О Б Я В Л Е Н И Е № 27 / 27 . 05 . 2015год.

27/5/2015

 

 
 

 


 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 27/ 27. 05 . 2015год.
 
 
На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 27.05.2015год. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за:
 
Реконструкция и подобряване на прилежащите пространства на храм ”Св.СВ.Кирил и Методий
 
Местонахождение:урегулиран поземлен имот/УПИ/ ХV-141 в кв.21 по Кадастрален и Регулационен план на с.Нова Черна, одобрен със Заповед №44 / 25.02.1991год. на ОбНС гр.Тутракан.
 
Административен адрес: с.Нова Черна, общ.Тутракан,
                                                         ул.”Св.Св.Кирил и Методий”
 
Визата е издадена на:Църква «Св.Св.Кирил и Методий»,
                                                  с.Нова Черна
 
 
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
 
 
 
      
                                                                                                                                                   Кмет на Община Тутракан:__________________
                                                                      / д-р Д. Стефанов /