Обявление № 26 / 22 . 05 . 2015год.

22/5/2015

 

 
 

 

 

 


ОБЩИНА  ТУТРАКАН

7600 Тутракан, ул.“Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail: tutrakan@b-trust.org
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 26 / 22. 05 . 2015год.
 
 
На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 21.05.2015год. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за:
 
Основен ремонт  и реконструкция на покрив и пристройка към сграда с идентификатор 73496.501.2271.2
 
Местонахождение:поземлен имот с идентификатор 73496.501.2271от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008год. на ИД на АГКК гр.София, УПИ XLІX в кв.75 по План за  улична регулация на гр.Тутракан, одобрен сРешение №327/02.02.2006год.на Общински съвет-Тутракан.
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Ана Вентура” №5а
 
Визата е издадена на:„ЕМ ЕЛ ПИ ЕС”АД
 
 
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
 
 
 
        
                                                                                                                                           Кмет на Община Тутракан:_________________________
                                                                / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
        
 
                                           

Прикачени файлове