ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клуба на инвалида на територията на община Тутракан

14/5/2015
ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
 
ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клуба на инвалида на територията на община Тутракан
 
 
Раздел I
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на клубовете на пенсионера и инвалида на територията на община Тутракан.
 Чл. 2. Клубовете на пенсионера и инвалида се учредяват на териториален принцип в населените места на общината.
Чл. 3. Клубовете на пенсионера и инвалида имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и подобряване качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания.
Чл. 4. За изпълнение на своите цели и инициативи клубовете си сътрудничат с: общинска администрация, неправителствени организации, съюзите на пенсионерите и инвалидите в България, държавни и общински органи и др.
 
Раздел II
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
 
Чл. 5 /1/ Клубовете се откриват, закриват и преместват с решение на Общински съвет гр. Тутракан.
/2/ Клубовете в гр. Тутракан се откриват при минимум 50 желаещи пенсионери, а в останалите населени места при минимум 25 желаещи пенсионери.
/3/ Предложение за разкриване на клубове на пенсионера и инвалида се внася до Общински съвет Тутракан със следните документи:
-         мотивирано писмено заявление от желаещите, придружено с подписка;
-         становище от кмета на общината;
-         становище от кмета или кметския наместник от населените места.
-          /4/ Клубовете са достъпни за всички пенсионери от община Тутракан, които спазват Правилника за вътрешния ред на съответния клуб.
Чл. 6 /1/ Помещенията, които се предоставят на клубовете става с решение на Общинския съвет.
/2/ Допуска се ползване на помещенията на клубовете за мероприятия от други обществени организации, регистрирани по законите на РБългария по предварителна заявка до домакина на клуба.
/3/ Разходите по поддръжката на клубовете - наеми, осветление, отопление, вода и ремонти са за сметка на общинския бюджет, съобразно утвърдени от кмета на общината лимити за всеки клуб.
Чл. 7 /1/ Община Тутракан подпомага финансово, методически и организационно местните клубове на пенсионера и инвалида и осъществява контрол по законосъобразното разходване на бюджетните средства.
 /2/ Кметът на общината назначава домакин на клуба по трудов договор по предложение на Управителния съвет.
/3/ Задълженията и отговорностите на домакина на клуба се регламентират от длъжностната характеристика, утвърдена от Кмета на общината и съобразена с дейностите, заложени в Правилника за вътрешния ред на съответния клуб.
Чл. 8. Клубовете организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен, културен и друг характер, които съдействат за постигане и поддържане на пълноценно социално включване и социална интеграция на пенсионерите.
Чл. 9. Основни дейности, които е необходимо да бъдат включени в Правилника за вътрешния ред на пенсионерските клубове са:
1.      индивидуално и групово четене на книги, вестници, списания;
2.      изнасяне на беседи, лекции;
3.      организиране   на   културно-масови   прояви   и   художествена самодейност;
4.      организиране на игри на шах, табла, карти, домино и др.;
5.      честване на празници- национални, църковни, рождени дни;
6.      физкултурни занимания;
7.      Организиране и участие в трудови дейности;
8.      Подпомагане на клубни членове, намиращи се в затруднено положение.
Чл.10. В клубовете на пенсионера се разрешава консумация на чай, кафе, пакетирани захарни изделия, безалкохолни напитки, съгласно изискванията на Регионална здравна инспекция.
 
Раздел III
 
УПРАВЛЕНИЕ
 
Чл. 11 . Органи на управление на клубовете са Общото събрание, Клубният и Контролният съвет.
Чл. 1 2. /1/ Общото събрание се състои от всички пенсионери, членуващи в клуба. Свиква се най - малко веднъж в годината и се счита за редовно, ако са присъствали 50% плюс един от членовете на клуба. Решенията му са валидни при обикновено мнозинство от присъстващите членове на клуба.
 /2/ Общото събрание на клуба избира клубен съвет в състав от 3 до 9 души - председател, зам. председател, касиер и членове, както и контролен съвет от трима души - председател и двама члена.
 /3/ Общото събрание:
-         приема правилник за вътрешния ред;
-         обсъжда и приема отчетния доклад на клубния и контролния съвет;
-         приема програма за дейността на клуба, определя източниците и размера на нейното финансиране.
Чл. 1 3. Клубният съвет:
-         организира и ръководи дейността на клуба;
-         изработва правилник за вътрешния ред;
-         изготвя и представя на общото събрание годишен отчет за дейността на клуба;
-         предлага проектопрограма за дейността на клуба и разпределението на средствата по мероприятия;
-         прави предложение за утвърждаване от общото събрание на план-сметка за разход на средствата на клуба;
-         поддържа връзка с общинска администрация, кметовете на кметства и кметски наместници,неправителствени организации, държавни и общински органи и др.
Чл. 14. Контролният съвет:
-      упражнява контрол за целесъобразното и законосъобразно разходване на средствата;
-         контролира опазването на имущество в клуба. Чл.1 5. Членовете на Клуба на пенсионера и инвалида са             длъжни:
-         да спазват хигиената в клуба;
-         да полагат грижи за стопанисване на помещенията и имуществото;
-      да спазват реда и дисциплината, съгласно изискванията на Правилника за вътрешния ред.
 
Раздел IV
 
ФИНАНСИРАНЕ
 
Чл. 16. Източници на финансиране на клубовете са:
-      бюджетни средства, в рамките на гласувания бюджет за издръжка на клубовете на пенсионера;
-         доброволни вноски, членски внос по решение на Общото събрание на клуба;
-         дарения, спонсорство;
-         други, разрешени от закона
Чл. 17. Паричните вноски в клубовете се събират от касиера на клуба срещу разходо-оправдателен документ и се разходват съобразно решение на Управителния съвет.
Чл. 18. В клубовете се води следната задължителна документация:
-         приходно - разходна книга;
-         инвентарна книга за имуществото;
-         протоколни книги за отразяване решенията на Общото събрание, Клубния и Контролния съвет.
 
Раздел V
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Настоящият правилник е приет с Решение № ……… , по Протокол №…….. от заседание на Общински съвет Тутракан и влиза в сила от датата на приемането му.
§ 2. Спазването на Правилника за дейността и организацията на пенсионерските клубове е задължително за всички клубове на пенсионера и инвалида на територията на община Тутракан.
§ 3. Контролът относно дейността на пенсионерските клубове се осъществява от Дирекция „Финанси, счетоводство и бюджет" и  Секретаря при Община Тутракан.