Обявление № 25 / 13. 05. 2015 год.

13/5/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 25 / 13. 05. 2015 год.
 
Във връзка с чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че  на осн. чл. 134, ал.1, т.1 и  ал.2,т.2 от ЗУТ е изработен:
Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ Х-56  в кв.6 по плана на с.Пожарево,одобренсъс Заповед №3917/28.08.1950 г.
Изменението на ПР се изразява в следното:
Поставя се вътрешно регулационната линия между УПИ Х-56 и УПИ ІХ-57 по имотната граница от плана,  между УПИ Х-56 и УПИ ІІІ-55 по имотната граница от плана, която е и приложена/съществуваща на терена. Запазва се одобрената улична регулация.               
Новообразуваният УПИ Х-56 е с площ от 2 674 кв.м.
За урегулиране на имота :
 - се отнема маломерна част от имот №25, собственост на Севинч Сеид Ахмед с площ от 51 кв.м. площ и се предава по регулация към улица, общинска собственост  
- се предава маломерна част от имот, представляващ стара улица, общинска собственост с площ от 96 кв.м. и се предава към УПИ Х-56 в кв.6, собственост на С. Ахмед.
           Изменението на ПЗ засяга промяна в предназначението на имота. От устройствена зона „ Жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина /до 10м/ - Жм, се променя  в : „За обществено обслужване”, тъй като се предвижда изграждане на „Къща  за гости”.  Посочени са  ограничителните линии на застрояване  изчертани с прекъсната ли-ния. Ще се спази изискването  на  чл.43 от ЗУТ, паркоместата да са в границите на парцела. Всички параметри на застрояване са дадени в матрица в основния чертеж и в табличен вид.
 
  На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересува-ните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
 
 
 
                                                                                                            КМЕТ НА                                                                                                             
                                                                                                            ОБЩИНА ТУТРАКАН: ____________
                                                                                                                                             /д-р Д. Стефанов /