Упражняване на авторски надзор при изпълнение на обект: „Рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводната мрежа на село Белица в община Тутракан", който се реализира и финансира по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. по Договор за безвъзмездна финансова помощ с per. номер 19/321/00887 от 14.07.2011г.

14/10/2013
Договаряне без обявление по процедура:"Упражняване на авторски надзор при изпълнение на обект: „Рехабилитация на общински пътища и реконструкция на водопроводната мрежа на село Белица в община Тутракан",  който се реализира и финансира по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. по Договор за безвъзмездна финансова помощ с per. номер 19/321/00887 от 14.07.2011г."