Заповед № РД-04-534/ 23.04.2015г.

24/4/2015
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-534/ 23.04.2015г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37 „и”, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, чл. 56, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и т. 1.2.6 изречение първо от Решение № 746по Протокол № 56от 26февруари 2015 г.
 
I. Н А Р Е Ж Д А М:
 
            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване „пасища, мери” от Общинския поземлен фонд за срок от 1 /една/ стопански години за землищата на с. Антимово, гр. Тутракан, с. Белица, с. Варненци, с. Нова Черна, с. Дунавец, с. Преславци, с. Пожарево, с. Старо село, с. Търновци, с. Сяново, с. Шуменци при условията и по реда на раздел Iот НРПУРП на ОбС – Тутракан приета с Решение № 259 по Протокол № 25 от 26.02.2009 година.
            2. Обект на търгаса земите от Общинския поземлен фонд, подробно описани в списък – приложение по землища, неразделна част от настоящата заповед.
            3. Търгът да се проведев Заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракн, ул. „Трансмариска”№ 20 на:
            3.1. 26.05.2015 г. от 13.00 часа за землище гр. Тутракан; с. Сяново; с. Преславци;
            3.2. 27.05.2015 г. от 09.00 часа за землище с. Старо село и землище с. Търновци; с. Шуменци;
            3.3. 28.05.2015 г. от 09.00 часа за землище с. Пожарево; с. Дунавец;
            3.4. 28.05.2015 г. от 13.00 часа за землище с. Антимово; с. Белица; с. Варненци; с. Нова Черна.
            4.  Първоначална тръжна  наемна цена – 6 (шест) лева/дка.
5. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описан в списък – приложение и се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, и се внася за всеки отделен имот, за който кандидата участва;
6. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описани в списък – приложение.
            7. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
            8. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN– BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            9. Други тръжни условия :
            9.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 /дванадесет лв./ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в „ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 30.04.2015 г. до 16.00ч. на 25.05.2015 г.;
9.2. До участие в търга  се допускат лица, физически или юридически, само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в ИИС на БАБХ, нямат данъчни задължения, задължения към ОПФ и/или прекратени договори за ползване на земи от ОПФ поради неиздължаване на парични задължения по тях. Да не са обявени в несъстоятелност и ликвидация. Закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 11.
10.Документите за участие в търга следва да съдържат :
10.1. Заявление за участие по образец;
10.2. Банково бордеро за внесен депозит;
10.3. Актуална справка за наличните животни от системата на БАБХ – заверено от участника, издадено след 01.03.2015 година.
10.4. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР на юридически лица или едноличен търговец.
10.5.  Заверено копие от участника на документ за самоличност на физическо лице.
10.6. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник (представя се на комисията в деня на провеждане на търга).
            11. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 25.05.2015 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;
            12. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и  номера на имота, за който се участва;
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - Заповед за провеждане на търга;
            - Скица на имота;
            - Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
-Проекто-договор;
-Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел Iт.6;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на 25.05.2015г., в информационния център на Община Тутракан;
                4. Дата за провеждане на повторени търгове– при неявяване на кандидати, повторени търг да се проведе на 02.06.2015, 03.06.2015, 04.06.2015г. в часовете посочени в т.3 раздел Iв заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок до 16.00 часа на 01.06.2015г. Краен срок за подаване на тръжна документация
до 16.00 часа на 01.06.2015г         
 
 
д-р Димитър Стефанов  П/П                   Кмет на Община Тутракан