Обявление № 23/24 . 04. 2015 год.

24/4/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 23/24 . 04. 2015 год.
 
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Андрей Петров Флешеров  – собственик на имот с идентификатор 73496. 501.262  от Кадастрална карта на гр.Тутракан,  одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.Софияе издаденаЗаповед № РД-04-537/ 24.04.2015 год.на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:     
                      Подробен устройствен план  /ПУП/ – План за регулация  /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 262от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 год. на АГКК гр.Софи я; в кв.75от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год. 
 
      
 
 
                                                Кмет  на
                                         Община Тутракан: ____П/П____
                                                                              / д-р Д.Стефанов /