Обявление № 22 / 23. 04. 2015г.

24/4/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
№  22 / 23. 04. 2015г.   
                                                                               
 
 
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  22.04.2015г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект за:
 
„Складова база за метали и строителни материали”
 
 
Находящ се в: квартал – 2, УПИ  ХХХІ- 494 по плана за регулация на гр.Тутракан одобрен
                                   със Заповед № 270 / 12.04.1976г.
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.„Трансмариска” № 143
 
Визата е издадена на : Славчо Маринов Балкански
                                        гр.Тутракан, ул.„Вит” №30
                                      
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :………П/П………….
                                                                                        / д-р Д. Стефанов  /