Заповед № РД-04-492/17.04.2015г.

24/4/2015
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№  РД-04-492/17.04.2015г.
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 и ал.8 и чл.19 от ЗОС, чл.56, ал.1,ал.2 ал.3 и ал.5  от Наредбата за реда придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл. 17, ал.1 от същата Наредба и Решение № 761 по Протокол № 58 от 26.03.2015год. на ОбС-Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под  наем на частна общинска собственост, съгласно АОС №1/01.04.1997г., находящ се в с.Белица, парцел VІ в кв. 12,   представляващ  „Магазинно помещение” със застроена площ 58 кв. м. и използваема площ 32,00кв. м с предназначение за развиване на търговска дейност за срок до 5 /пет/ години.
1.1 Начална тръжна месечна  цена –   в размер на 57,60 лв. / петдесет и седем лева  и шесдесет  стотинки/ с ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66. ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2.  Специални условия – няма ;
3. Търгът да се проведе на 22.05.2015год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозита в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе от 04.05.2015г. до 16:00ч. на 21.05.2015г
5. Размер на стъпка при наддаване : 5,76лв ( пет лева и седемдесет и шест стотинки).
            6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628;
            7. Други тръжни условия :
            7.1 Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 04.05.2015г. до 16.00ч. на 21.05.2015г.;
          7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирми/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
            7.3 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
   -Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
               - Удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан.
   -нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на пълномощник;
7.2.2 Кандидатите- физически лица,  прилагат към заявление за участие в търга следните документи:
  - заверено копие от личната карта;
  - удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан.
  -нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на пълномощник;
         7.4 Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока на заповедта;
            -са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            -не съдържат документ за закупени тръжни книжа или внесен депозит за участие;
            - не съдържат които и да е от документите посочени в заповедта.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи- до 16.00ч. на 21.05.2015г. в информационния център на общината Тутракан в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и данните на кандидата..
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация , както следва:
  • Заповед за провеждането на търга;
  • Скица на имота;
  • Акт за общинска собственост;
  • Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
  • Проекто-договор;
  • Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
          2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
          3.Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
          4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 29.05.2015г. от 11,00ч. в заседателната зала на Общината при същите условия. Тръжните книжа се предоставят в информационния център на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 25.05.2015г. до 16.00ч. на  21.05.2015г.;
                                                                             
                                                               
                         Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ  П/П
                                                                            /Кмет на Община Тутракан/