Заповед № РД – 04 - 526/ 23.04.2015 г.

24/4/2015
ЗАПОВЕД
 
№ РД – 04 - 526/ 23.04.2015 г.
 
 
Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан, след като се запознах с документите, съдържащи се в досие на имота по Акт за частна общинска собственост № 116/29.10.1997 г., намирам, че са на лице законовите изисквания за изземване по административен ред на общински имот, поради което  на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 65 от ЗОС,  чл. 81 от НРПУРОИ на ОБС- Тутракан и предвид Констативен протокол с вх.  № ОС –01 – 367A/15.04.2015 г.
 
НАРЕЖДАМ:
 
І. ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ, частна общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификационен № 73496.501.3451 по КК, с площ от 13,50 кв. м., находящ се в гр. Тутракан, ул. ”Родина” №12 /околоблоковото пространство на бл. ”Чинар”/ за които има съставен АОС № 116/29.10.1997 г./, ОТ ГАНКА ИВАНОВА КУЛЕВА с постоянен адрес: гр. Тутракан, ул. ”Родина” №12,        бл. ”Чинар”, вх.А, ет.1, ап.3, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ЛИЦЕТО ДЪРЖИ ИМОТА БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ.
Мотивите ми за това са следните: Ганка Иванова Кулева държи гореописания имот без правно основание - без сключен договор за наем на общинския терен с Община Тутракан, върху който е монтирала гаражна клетка. С писмо с изх. № ОС – 01 -919/10.02.2015 г., Кметът на Община Тутракан е дал четиринадесет дневен срок  на Ганка Иванова Кулева да освободи доброволно държания без правно основание общински недвижим имот. На 14.04.2015 г. служители от общинска администрация Тутракан са установили и констатирали в протокол с вх. № ОС –01 – 367A/ 15.04.2015г., че въпросния имот не е освободен от монтираната гаражна клетка и продължава да се държи без правно основание. Ето защо, мотивиран от горното, считам че по отношение на Ганка Иванова Кулева от гр. Тутракан с адрес ул. ”Родина” №12, бл. ”Чинар”, вх.А, ет.1, ап.3, следва да се осъществи производство по принудително изземване на общински терен по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.
            ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ НАЧИН НА ИЗЗЕМВАНЕТО - уведомяване на заинтересованата страна  по реда на чл. 61 от АПК, описване, отнемане и предаване на недвижимия имот на комисия по т. V от настоящата заповед.
            ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ СРОК ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 14 /четиринадесет/ дневен срок, считан от датата на връчване на настоящата заповед.
            ІV. ОПРЕДЕЛЯМ ДАТА НА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – след изтичане на срока за доброволноизпълнение.
            V. ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА, както следва:
Назначавам комисия в състав:
Председател: Георги Чобанов – гл. експерт „ИДЛ” -  Община Тутракан
Членове:
1. Цветелина Георгиева – н - к отдел „ПКП” - Община Тутракан
2. Петьо Стойчев – старши счетоводител - Община Тутракан
3. Румен Илинколов – домакин - Община Тутракан
4. Сенами Рашид – гл. експерт ”Стопански дейности” - Община Тутракан;
Възлагам на комисията следните задачи: в случай, че лицето Ганка Иванова Кулева не изпълни доброволно настоящата заповед в посочения срок, да предприеме необходимите действия по принудителното изпълнение на заповедта. За изземване на имота да се състави протокол, в който да се опише състоянието на имота и на движимото имущество - по вид и количество, както и размера на направените разходи.
Описаното движимо имущество да се приеме на съхранение в склад на Община Тутракан, за чието правилно съхранение последната не носи отговорност.
            VІ. Разходите по изземване на имота са за сметка на Ганка Иванова Кулева, които ако не бъдат платени доброволно се събират по съдебен ред.
На основание чл. 65 от ЗОС настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Силистра, в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Тутракан. Обжалването не спира изпълнението на акта.
Заповедта да се връчи на Ганка Иванова Кулева от гр. Тутракан, ул. ”Родина” №12, бл. ”Чинар”, вх.А, ет.1, ап.3 по реда на чл. 61 от АПК.
Препис от заповедта да се изпрати на Началника на РУП гр. Тутракан за съдействие при нейното изпълнение.
Екземпляр от Заповедта да се изложи на информационното табло в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан и да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан.
Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията по изземване на общинския имот при Община Тутракан за сведение и изпълнение.
VІІ. Контролът по изпълнение на заповедта, възлагам на Милен Маринов – зам. кмет на Община Тутракан.
 
 
Кмет на Община Тутракан:……………………
                                            /д-р Д. Стефанов/