Заповед № РД – 04 -527/ 23.04.2015г.

24/4/2015
ЗАПОВЕД
 
№ РД – 04 -527/ 23.04.2015г.
 
 
Д-р Димитър Венков Стефанов - Кмет на Община Тутракан, след като се запознах с документите, съдържащи се в досие на имота по Акт за частна общинска собственост №204/30.11.1997 г., намирам, че са на лице законовите изисквания за изземване по административен ред на общински имот, поради което  на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 65 от ЗОС,  чл. 81 от НРПУРОИ на ОБС- Тутракан и предвид Констативен протокол с вх.  № ОС – 01 - 367/15.04.2015 г.
 
НАРЕЖДАМ:
 
І. ДА СЕ ИЗЗЕМЕ ОБЩИНСКИ ИМОТ, частна общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификационен № 73496.501.3450 по КК, с площ от 27,50 кв. м., находящ се в гр. Тутракан, ул. ”Бр. Мавродинови” №16 /околоблоковото пространство на бл. ”Зора”/ за който има съставен АОС № 204/30.11.1997 г./, ОТ ДРАГАН РУСЕВ ЧОЛАКОВ с постоянен адрес: гр. Тутракан, ул. ”Бр. мавродинови” №16, бл. ”Зора”, вх.А, ет.2, ап.6, ПОРАДИ ТОВА, ЧЕ ЛИЦЕТО ДЪРЖИ ИМОТА БЕЗ ПРАВНО ОСНОВАНИЕ.
Мотивите ми за това са следните: Драган Русев Чолаков държи гореописания имот без правно основание - без сключен договор за наем на общинския терен с Община Тутракан, върху който е монтирал гаражна клетка. С писмо с изх. № ОС – 01 -920/10.02.2015 г., Кметът на Община Тутракан е дал четиринадесет дневен срок  на Драган Русев Чолаков да освободи доброволно държания без правно основание общински недвижим имот. На 14.04.2015г. служители от общинска администрация Тутракан са установили и констатирали в протокол с вх. № ОС – 01 -367/15.04.2015г., че въпросния имот не е освободен от монтираната гаражна клетка и продължава да се държи без правно основание. Ето защо, мотивиран от горното, считам че по отношение на Драган Русев Чолаков от гр. Тутракан с адрес ул. ”Бр. Мавродинови” №16,             бл. ”Зора”, вх.А, ет.2, ап.6, следва да се осъществи производство по принудително изземване на общински терен по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.
            ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ НАЧИН НА ИЗЗЕМВАНЕТО - уведомяване на заинтересованата страна  по реда на чл. 61 от АПК, описване, отнемане и предаване на недвижимия имот на комисия по т. V от настоящата заповед.
            ІІІ. ОПРЕДЕЛЯМ СРОК ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ - 14 /четиринадесет/ дневен срок, считан от датата на връчване на настоящата заповед.
            ІV. ОПРЕДЕЛЯМ ДАТА НА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ – след изтичане на срока за доброволно изпълнение.
            V. ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАПОВЕДТА, както следва:
Назначавам комисия в състав:
Председател: Георги Чобанов – гл. експерт „ИДЛ” -  Община Тутракан
Членове:
1. Цветелина Георгиева – н – к отдел „ПКП” - Община Тутракан
2. Петьо Стойчев – старши счетоводител - Община Тутракан
3. Румен Илинколов – домакин - Община Тутракан
4. Сенами Рашид – гл. експерт ”Стопански дейности” - Община Тутракан;
Възлагам на комисията следните задачи: в случай, че лицето Драган Русев Чолаков не изпълни доброволно настоящата заповед в посочения срок, да предприеме необходимите действия по принудителното изпълнение на заповедта. За изземване на имота да се състави протокол, в който да се опише състоянието на имота и на движимото имущество- по вид и количество, както и размера на направените разходи.
Описаното движимо имущество да се приеме на съхранение в склад на Община Тутракан, за чието правилно съхранение последната не носи отговорност.
            VІ. Разходите по изземване на имота са за сметка на Драган Русев Чолаков, които ако не бъдат платени доброволно се събират по съдебен ред.
На основание чл. 65 от ЗОС настоящата Заповед подлежи на обжалване пред Административен съд Силистра, в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Тутракан. Обжалването не спира изпълнението на акта.
Заповедта да се връчи на Драган Русев Чолаков от гр. Тутракан, ул. ”Бр. Мавродинови” №16, бл. ”Зора”, вх.А, ет.2, ап.6, по реда на чл. 61 от АПК.
Препис от заповедта да се изпрати на Началника на РУП гр. Тутракан за съдействие при нейното изпълнение.
Екземпляр от Заповедта да се изложи на информационното табло в сградата на Общинска администрация гр. Тутракан и да се публикува на интернет страницата на Община Тутракан.
Препис от заповедта да се връчи на членовете на комисията по изземване на общинския имот при Община Тутракан за сведение и изпълнение.
VІІ. Контролът по изпълнение на заповедта, възлагам на Милен Маринов – зам. кмет на Община Тутракан.
 
 
 
Кмет на Община Тутракан:……………………
                                            /д-р Д. Стефанов/