Обявление №20 /17. 04. 2015 год.

17/4/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
 №20 /17. 04. 2015 год.
 
 
 
          На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Об-щина Тутракан  обявява, че по искане наСевинч  Сеид  Ахмед , собственик на имот № 56, за който е отреден УПИ Х-56 в кв.6  по Кадастрален и регулационен план нас.Пожарево,
съгласно нот.акт с вх.рег.№1023,акт №67,т.ІV,д.№674/19.05.2014г. е издадена   Заповед № РД-04-484/ 17.04. 2015 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да се възложи изработване напроект:     
Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация и застрояване /ПРЗ/  за УПИ Х - 56 в кв. 6по Кадастрален и регулационен план на с. Пожарево, одобрен със Заповед № 3917 / 28.08.1950г. по реда на чл.134, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от ЗУТ( разрешение за изработване на ПУП в обхват до един квартал на осн.чл.124а, ал.2  и ал.5 от ЗУТ).
      
 
 
                                                                                                             Кмет  на
                                                                                                             Община Тутракан: _____________
                                                                                                                                      / д-р Д.Стефанов /