Обявление № 18 / 16. 04. 2015г.

16/4/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
№  18 / 16. 04. 2015г.                                                                                  
 
 
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  15.04.2015г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект за:
 
„Ажурна - телена  ограда  към обект „Създаване и отглеждане на сливови овощни градини”
 
 
Местонахождение: поземлен имот № 010049, в землището на село Сяново, местността „Серкето”
 
Визата е издадена на : „СЛИВОВИ ГРАДИНИ” ЕООД
                                       гр.Варна, ул.”Никола Михайловски”№1, вх.1А, ет.3, ап.7А
                                       управител Елена Добрева Събева
                                      
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                                                        / д-р Д. Стефанов  /