Мотиви за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на Община Тутракан

15/4/2015
М О Т И В И
 
Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, оповестяваме проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на Община Тутракан, приета с Решение № 557 от 25.03.2010 година на Общински съвет-Тутракан,  Изм. и доп. с Решение № 472 от 30.01.2014г. Приетият нормативен акт урежда условията и редът за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби, обучаващи се  в учебните заведения на територията на община Тутракан.
Представяме проекта за предложения и становища от страна на заинтересованите лица.
1.Причини и мотиви за приемане и изменение и допълнение на Наредбата са следните:
С Решение № 557 от 25.03.2010 г. на Общински съвет –Тутракан е приета Наредба за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от училищата и извънучилищните дейности на територията на Oбщина Тутракан, последно изменена и допълнена с Решение № 472 от 30.01.2014 г.
 Министерски съвет със свое Постановление № 298 от 17.12.2003 г. (ДВ. Бр. 36 от 25 април 2014 година), в сила от 15.04.2014 г. година внася изменения в Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. Съгласно направените промени с посоченото ПМС, следва да се извърши актуализация и на Наредба за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени дарби от училищата и  извънучилищните дейности на територията на Oбщина  Тутракан.
Необходимите промени във връзка с актуализацията са както следва:
БИЛО
СТАВА
Чл.4.  Право на специална закрила има всяко дете до 19 години с изявени дарби  в областта на науката и техниката, изкуството и културата или спорта, ученик в учебно заведение на територията на община Тутракан  в дневна присъствена форма на обучение.
Чл.4 Право на закрила по наредбата има всяко дете с изявени дарби в областта науката, изкуството или спорта.
        
Чл.7. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени данни са:
1.     Подпомагане на обучение  в курсове по изкуства, наука и спорт.
2.     Подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери.
3.     Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания
4.     Подпомагане за участие в подготвителни курсове и /или/ индивидуална подготовка за постъпване в спортни училища и в училища по изкуства
5.     Подпомагане и стимулиране чрез стипендии
6. нова с Реш. № 472 от 30.01.2014г. Подпомагане за класиране на първо , второ или трето място  в състезания, конкурси и  олимпиади, които не са включени в  Програмата на МСи са част от раздел ІІ на  Общинската програма по чл.8, ал.1.
 
 
 Чл.7. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени данни са:
1.     Подпомагане на обучение  в курсове по изкуства, наука и спорт.
2.     Подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни  лагери.
3.     Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания
4.     Подпомагане за участие в подготвителни курсове и /или/ индивидуална подготовка за постъпване в спортни училища и в училища по изкуства
5.     Подпомагане и стимулиране чрез стипендии
6. нова с Реш. № 472 от 30.01.2014г. Подпомагане за класиране на първо , второ или трето място  в състезания, конкурси и  олимпиади, които не са включени в  Програмата на МС и са част от раздел ІІ на  Общинската програма по чл.8, ал.1.
Чл.8 (1) Кметът на общината прави предложение до Дирекция „Социално подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане за включване в Общинската програма за закрила на детето на мерки за осигуряване на възможност и условия за постъпване в спортни училища  и в училища по изкуствата и за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.
  (2) нова с Реш. №472 от 30.01.2014г. Общинската програма за закрила на децата включва и мерките, одобрени с програмата по чл.11, ал.1 от Наредбата.
 (3) нова с Реш. № 472 от 30.01.2014г. Общинският съвет всяка година до 28 февруари приема с решение програмата по ал. 1 за текущата календарна година.
 
 
Чл.8 (1) Кметът на общината прави предложение до Дирекция „Социално подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане за включване в Общинската програма за закрила на детето на мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.
 (2) нова с Реш. №472 от 30.01.2014г. Общинската програма за закрила на децата включва и мерките, одобрени с програмата по чл.11, ал.1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС и мерки предложени от училища и други юридически лица на територията на общината. Програмата задължително се публикува на интернет страницата на общината .
(3) нова с Реш. № 472 от 30.01.2014г. Общинският съвет всяка година до месец април на текущата година приема с решение програмата по ал. 1.
 
 
Чл. 10 Стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска на ученик до 19 годишна възраст в дневна /присъствена/ форма на обучение, който е класиран на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, олимпиади или състезания, включени  в ежегодната програма по чл. 11 от Наредбата на Министерския съвет и също се осигуряват от бюджета на Община Тутракан и от държавния бюджет.
 
Чл. 10 Стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска на ученици от VIII до XII клас , класирани до навършване на 18-годишна възраст на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища за текущата година, приета с Постановление на МС.
Чл. 14 (1) Специална закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:
1.детето
2.родител, настойник, ръководител /попечител или лице, полагащо грижи за детето
 (2) Искането по  ал.1 е по образец съгласно приложение № 1 и задължително се мотивира
 
Чл. 14 (1) Специална закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на:
1.детето
2.родител, настойник, ръководител /попечител или лице, полагащо грижи за детето
(2) Искането се попълва по образец  съгласно приложение №2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС.
 
Чл.17 (1) изм.и доп.с Реш.№ 472 от 30.01.2014г.   За предоставяне на стипендия по чл.7, т.5 за стимулиране на децата с изявени дарби се представят:
1  Искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.14, ал.2
2.     Копие от удостоверението за раждане  или лична карта на детето.
3.     Документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място  на национален или международен конкурс,олимпиада или състезания , включени в ежегодната програма , съгласно чл. 11  от Наредбата на МС.
4.     Служебна бележка, удостоверяваща , че детето учи в дневна форма на обучение, издадена от съответното училище.
.(2) изм.и доп.с Реш.№  472 от 30.01.2014г. Ученик има право да получава само една стипендия по реда на наредбата или на основание на закон или акт на Министерския съвет.
(3) ) изм.и доп.с Реш.№ 472 от 30.01.2014г.   Когато ученикът отговаря на условията за получаване  и на друг вид стипендия съгласно закон или акт на МС , той попълва декларация, че ще получава само стипендията според тази Наредба съгласно чл. 16 ал.4 от Наредбата на МС.
         (4) изм.и доп.с Реш.№ 472 от 30.01.2014г.    Стипендията се отпуска от министъра на културата, министъра на образованието и науката, министъра на земеделието и храните или от кмета на община от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за предоставянето й, и се изплаща от съответното училище за 12 месеца в размер 135 лв.
 (5)изм.и доп.с Реш.№  472 от 30.01.2014г.  Учениците губят правото си на стипендия, когато:
1.      преустановят обучението си:
2.      прекъснат или повторят учебната година с изключение на  повтарящите  поради болест.
3.                 Имат наложено наказание  с решение на педагогическия съвет,  съгласно чл. 139, ал. 1 , т. 2 , т.3, т.4 и т.5 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета – до изтичане на срока на наказанието.
          (6) нова с Реш. №472 от 30.01.2014г.  Искането за стипендия се подава в срок 3 месеца от възникване на основанието за предоставяне на стипендия.
 
Чл.17 (1) изм.и доп.с Реш.№ 472 от 30.01.2014г.   За предоставяне на стипендия по чл.7, т.5 за стимулиране на децата с изявени дарби се представят:
1  Искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.14, ал.2
2.  Копие от удостоверението за раждане  или лична карта на детето.
3.  Документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място  на национален или международен конкурс,олимпиада или състезания , включени в ежегодната програма , съгласно чл. 11  от Наредбата на МС.
4.   Служебна бележка, удостоверяваща , че детето учи в дневна форма на обучение, издадена от съответното училище.
.(2) изм.и доп.с Реш.№  472 от 30.01.2014г. Ученик има право да получава само една стипендия по реда на наредбата или на основание на закон или акт на Министерския съвет.
 
         (3) ) изм.и доп.с Реш.№ 472 от 30.01.2014г.   Когато ученикът отговаря на условията за получаване  и на друг вид стипендия съгласно закон или акт на МС , той попълва декларация, че ще получава само стипендията според тази Наредба съгласно чл. 16 ал.4 от Наредбата на МС.
         (4) изм.и доп.с Реш.№ 472 от 30.01.2014г.    Стипендията се отпуска от министъра на културата, министъра на образованието и науката, министъра на земеделието и храните, министъра на младежта и спорта    или от кмета на община от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за предоставянето й, и се изплаща от съответното училище за 12 месеца в размер 135 лв.
 
         (5)изм.и доп.с Реш.№  472 от 30.01.2014г.  Учениците губят правото си на стипендия, когато:
1.      преустановят обучението си:
2.      прекъснат или повторят учебната година с изключение на  повтарящите  поради болест.
3.                 Имат наложено наказание  с решение на педагогическия съвет,  съгласно чл. 139, ал. 1 , т. 2 , т.3, т.4 и т.5 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета – до изтичане на срока на наказанието.
          (6) нова с Реш. №472 от 30.01.2014г.  Искането за стипендия се подава до Кмета на общината в едномесечен  срок от възникване на основанието за предоставяне на стипендия.
 
2.Цели, които се поставят с приемането на предлаганата Наредба:
Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби чрез годишни стипендии и еднократно финансово подпомагане; чрез стимулиране на участието им в олимпиади, конкурси и състезания в различните културнообразователни области, организирани от общини, извънучилищни педагогически институции, научни и творчески съюзи.
3.      Очаквани резултати от прилагането,  включително финансови,  ако има такива. 
С приемането на Наредбата ще сесинхронизира текста й с действащото законодателство.
4.      Финансови средства за прилагането на новата уредба:
·        От държавния бюджет, чрез МОН
·        От бюджета на община Тутракан
5.      Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:
Предлаганият проект за изменение и допълнение в Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство - Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.
 
За препоръки и допълнения: тел. 0866/ 60621, 60620
Дирекция „Хуманитарни дейности”
 
 
 
 
 
Кмет на Община Тутракан : д-р Димитър Стефанов