Необходими документи за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство,с репродуктивни проблеми на територията на Община Тутракан

9/4/2015
П Р А В И Л Н И К
 
за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение набезплодиена семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство,с репродуктивни проблеми на територията на Община Тутракан
 
ГЛАВА ПЪРВА
 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.1. С този правилник се определя реда, условията и процедурата за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодиена семейства и лица,живеещи на фактическо съпружеско съжителство,срепродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Тутракан съссредства, предвидени в бюджета на Община Тутракан.
 
Чл.2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие,се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община Тутракан,по предложение на Комисията по този правилник.
 
Чл.3 (1). Със средства, предвидени в бюджета на Община Тутракан, се финансират лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ и включително чрез ин витро оплождане, при наличие на следните индикации:
1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;
2. Ендометриоза, засягаща аднексите и свързана с безплодието;
3. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: N97.1/, доказан чрез общоприетите начини за поставяне на диагнозата „тубарен стерилитет” – лапароскопия, лапаротомия или хистеросалпингография(ХСГ):
а/ липса на маточни тръби двустранно /оперативно отстранени/,
б/ едностранна липса с контралатериална непроходимост или стеноза,
в/ двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл.след стерилизация/,
г/ едностранна непроходимост с контралатериална стеноза,
д/ двустранна интерстициална или истмична стеноза,
е/ състояние след пластика на маточните тръби, най-малко 12 месеца следпластика, при положение, че не е настъпвала вътрематочна бременност.
4. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация, поради LUFS.
5. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: N97.4/.
6. Други форми на безплодие с доказана необходимост от лечение чрез АРТ.
 
(2). Със средства, предвидени с бюджета на Община Тутракан, се финансират:
1. Контролирана овариална хиперстимулация /КОХС/ с един или повече от един от следните лекарствени продукти /по групи/:
а/ аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/,
б/ гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/,
в/ други /за лутеална поддръжка/ - стероиди и/или хорионгонадотропин.
2. АРТ методи /методи на асистирани репродуктивни технологии/:
а/ фоликулна пункция под ехоглафски контрол;
б/ класическо ин витро оплождане;
в/ оплождане чрез IСSI(IMSI);
г/ин витро на естествен (спонтанен) цикъл;
д/ин витро процедура с донорски генетичен материал;
е/криоконсервация (замразяване) на предимплатационни ембриони, яйцеклетки и/илисперматозоиди;
ж/ ембриотрансфер,вкл. и на размразени ембрионислед криоконсервация;
з/ инсеминации от партньора или дарител;
и/ ин витро матурация;
й/ тестикуларна и/или епидидимална биопсии /ТESЕ, РЕSА, МЕSА/, както и имунологична биопсия на матката.
3. Контрол на стимулационния процес чрез:
- ехографски прегледи;
- хормонални изследвания.
 
(3). Със средства, предвидени в бюджета на Община Тутракан, сефинансират и следните изследвания и медицински услуги и манипулации:
а/ микробиологични,
б/ спермален анализ,
в/ за трансмисивни инфекции,
г/ кръвногрупова принадлежност и резус фактор,
д/ хормонални – контроли и преди КОХС,
е/ на кръвни картини, биохимия и хемостаза преди КОХС,
ж/ други специфични изследвания /генетични, имунологични и др./,
з/ консултации и прегледи при специалисти по акушерство и гинекология и по-специално тесни специалисти, работещи в областта на репродуктивното здраве, медицинската генетика и имунология, ендокринолози, уролози, андролози и др. под;
и/ индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ,
й/ ембриоредукция,
к/ предимплантационна генетична диагностика или скрининг /РGD/РGS/,
л/ овоцитна донация,
м/ ембриодонация,
н/ процедури за подготовка на маточната лигавица за успешен трансфер на ембриони;
о/ GIFТ, ZIFТ и др.подобни,
п/ имунологични вливания;
р/ гинекологични операции – лапароскопия, лапаротомия, хистероскопия, комбинирана лапаро и хистероскопия, както и операции, които са необходими за подобряване на репродуктивната функция при мъжа.
 
 
(4) Кандидатстването за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодието на семейства и двойки, живеещи на фактическо съпружеско съжителство с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на Община Тутракан, със средства, предвидени в този Правилник е за един опит в рамките на текущата година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване за финансиране от Център асистирана репродукция /при положение, че не се финансира една и съща процедура/.
 
(5)Средствата, отпуснати на семейства и двойки, живеещи на фактическо съпружеско съжителство за финансово подпомагане, са в размер до 2 000лв. (две хиляди лева) на двойка-заявител,освен в случаите, в които се налага използването на донорски генетичен материал при ин витро процедура – до 2 500лв. (две хиляди и петстотин лева) на двойка-заявител.
 
(6) Лекарствените продукти, финансирани със средства по този правилник, следва да са включени в Позитивния лекарствен списък на Р България и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т. 5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
 
(7) От бюджета на Община Тутракан по реда и при условията на този правилник се заплащат изследвания и процедури, извършени единствено в лицензирани клиники, които имат разрешително по чл. 131, ал.1 от Закона за здравето (ЗЗ) и Наредба № 16/25.04.2007г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция, а когато се касае за извършване на ин витро процедури – в клиники, които имат сключен договор с Център асистирана репродукция.
 
 
 
ГЛАВА ВТОРА
 
КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ, ЖИВЕЕЩИ НА ФАКТИЧЕСКО СЪПРУЖЕСКО СЪЖИТЕЛСТВО, С РЕПРОДУКТИВНИ НАРУШЕНИЯ, ПРЕОДОЛИМИ ПРЕДИ ВСИЧКИ С МЕТОДИТЕ НА АРТ.
ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АРТ ПРОЦЕДУРИ.
 
Чл.4. Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица сбезплодие, лечимо преди всичко с методите на АРТ:
 
1. Да са само български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община Тутракан през последните три години. На това условие следва да отговаря поне единия от кандидатите;
2. Да нямат задължения за данъци и такси към Община Тутракани задължения за данъци и такси към държавата;
4. Да не са поставени под запрещение;
5. Да са семейства или лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство.
6. Да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/. Удостоверяването се извършва с медицински документи: етапни епикризи,медицински картони, удостоверения от клиники с отразяване факта на лечението на пациента при тях и извършените манипулации. При нужда комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.
7. Възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране по програмата, да съответства на Наредба № 28 на Министерство на здравеопазването.
 
 
 
ГЛАВА ТРЕТА
 
ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
 
Чл.5. Необходими документи, които се представят при кандидатстване за финансово подпомагане:
1.      Заявление по образец (Приложение №1);
2.       Копие на лична карта на заявителката и на съпруга (партньора) на заявителката, заверено от заявителя с „вярно с оригинала";
3.     Копие от удостоверение за сключен граждански брак, а за двойките, които са във фактическо съпружеско съжителство - декларация (Приложение № 2);
4.    Декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и посъребрена линия до четвърта степен между заявителката и нейния партньор (Приложение№ 3).
5.     Декларация от  заявителката и съпруга (партньора) на заявителката, че не е поставен подзапрещение (Приложение№ 4).
6.      Декларации за съгласие за обработване, използване и съхранение на личните данни на заявителката и съпруга  (партньора)  на заявителката от членовете на Комисията (Приложение № 5);
7.       Свидетелство за съдимост на заявителката и съпруга (партньора) на заявителката;
8.       Удостоверение от ТД на НАПза липсаназадължения за данъци и такси към държавата. Удостоверенията за наличие/липса на задължения към Община Тутракансе прилагат служебно към преписката на заявителя.
9.      Удостоверение за промяна на постоянен адрес и Удостоверение за промяна на настоящ адрес, обхващащи периода от последните три години,  издадени от съответната администрация по местонахождение на адреса на заявителката и съпруга (партньора) на заявителката;
10.  Медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации, катонапример: етапни епикризи; документи за извършване на един или повече от следните методи: ХСГ и/или лапароскопия и/или лапаротомия, като ехографското изследване не е доказателствен метод; документи за извършване на два или повече спермални анализа, последният от които е извършен преди не повече от 6 месеца преди подаване назаявлението. Спермограмите да бъдат направени в клиника по асистирана репродукция. Ползват се критериите на Световната здравна организация /СЗО/за нормоспермия, като е желателно поне едно от  изследванията да е с морфология, оценена по критериите на Кръюгер; при липса на овулация поради LUFS, документи относно поне два цикъла с ехографски разчитания и снимки; при неизяснен стерилитет - данни за безплодие в период поне две години,лекувано чрез конвенционални методи, вкл. с реализирани поне два цикъла с вътрематочни инсеминации.
 
Чл.6. (1)Заявленията, ведно с документите към тях се адресират до председателя на комисията по този правилник и се входират в Деловодството на Община Тутракан. Приемът на документи е целогодишен.
(2)Заявителните документи се разглеждат и одобряватпо реда на тяхното постъпване, като с предимство се ползват двойките, лицата и семействата, които нямат право да получат финансиране от Център асистирана репродукци – жените с изчерпан яйчников резерв (с показател на FSHхормон над 12,5miU/ml и/илиAMH < 1 ng/ml), заявили желание за извършване на ин витро процедура с донорска яйцеклетка и/или сперматозоиди, жените над 43 г., а също така и тези, които вече имат по 3 неуспешни опита, финансирани от Център  асистирана репродукци. Финансирането на двойките, подали молба за предсрочно разглеждане на заявленията, се одобрява от комисия, като водещи за преценката са наличните медицински основания.
 
Чл. 7. Документите за финансовото подпомагане на процедурите по този Правилник се разглеждат от Комисия в състав от 5 души, сформирана със Заповед на Кмета на община Тутракан: както следва:
Председател на Комисията е зам.-кмет  „Хуманитарни дейности и европроекти” при Община Тутракан;
Заместник председател е управителя на „МБАЛ - Тутракан” ЕООД
Членове на Комисията 2 /двама/ общински съветници, определени от Общински съвет Тутракан и Координатор за гр. Тутракан на Фондация „Искам бебе”.
 
Чл.8. Комисията по този правилник осъществява следните функции в изпълнение на правомощията си :
1. Разглежда и одобрява искания, както и изготвя предложения до тутракански общински съвет за финансово подпомагане на български граждани /семейства и лица, живеещи на фактическо съпружеско съжителство/, живущи на територията на Община Тутракан, за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие;
2. Дава методически указания относно процедурите по отпускане и разходване на финансовите средства по програмата за асистирана репродукция на Община Тутракан.
3. Осъществява контрол за спазване на критериите и условията за придобиване на права за ползване на средствата за извършване на дейности по асистирана репродукция.
 
Чл.9.Комисията обявява критериите, реда, срока и мястото за прием на документи на официалната интернет страница на Община Тутракан.
 
Чл.10. Председателят на комисията, обявява на официалната интернет страница на Община Тутракан часа, мястото и графика на заседанията на комисията. Срокът за обявяване на първото заседание не следва да бъде по-голям от един месец от изтичане на срока за съответния прием на документи.
Чл.11.(1) 3аседанията на комисията във връзка с финансовотоподпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодиеса редовни при присъствие на повече от половината отнейните членове.
(2).3аседанията на комисията са закрити.
(З).Решенията за одобряване на кандидатите за финансово подпомагане севземат с обикновено мнозинство от присъстващите,  при явно гласуване.
 
Чл.12.(1) С цел подпомагане дейността на комисията, с право на съвещателенглас в заседанията й участват и се допускат представители наюридически лица с нестопанска цел, защитаващи правата на пациентите в областта на лечението на безплодието и репродуктивното здраве.
(2). По преценка и при необходимост, в работата на комисията могат да участвати вещи лица - медицински специалисти, с призната специалност „акушерство игинекология" и по възможност с допълнителна квалификация или опит вобластта на асистираната репродукция или стерилитета. При необходимост могат да участват и се допускат и други специалисти по конкретни случаи.
 
Чл. 13.(1). За всеки от кандидатите се изготвя преписка по заявленията,включени в дневния ред на заседанието.
(2).Преписката се изготвя и представя на комисията от неин член, определен отПредседателя на комисията.
Чл.14. При констатиране на непълноти или неясноти в подадените документи, комисията уведомява кандидатите в тридневен срок от заседанието си, като им даваконкретен срок /не по-голям от месец/ за попълване на празнотите или корекции.
 
Чл.15. Комисията взема персонално решение по всяка преписка, което съдържапредложение за одобряване или неодобряване на двойката-заявител заотпускане на средства за извършване на асистирана репродукция.
 
Чл.16.(1). За всяко заседание се изготвя протокол, който съдържа разгледанитезаявления, резултатите от гласуването, решението по чл.15. Протоколът сеподписва от присъстващите членове на комисията.
(2).Протоколът отразява персоналното становище, касаещо лицето, постоянния адрес и размера на отпуснатата сума.
 
Чл.17. Всеки заявител може да получи достъп до протокола на комисията ивзетите решения, относно неговата преписка.
 
Чл.18. В тридневен срок след разглеждане на всички заявления и приключванена заседанията, комисията изготвя списък  на одобренитекандидати.
 
Чл.19. Предложението по входящ номер на одобрените кандидати,  както и размера на сумата,  подлежаща на отпускане се представя на Кмета на общината, който внася предложение  за одобрява на списъка за утвърждаване, чрез гласуване от Общински съвет Тутракан.
Чл. 20.  (1) Одобрената парична сума се отпуска в рамките на съответната бюджетна година след влизане в сила на решението на Общински съвет Тутракан, с което се приема бюджетът на община Тутракан, след получаване и отчитане на първичен счетоводен документ и медицински документ за издадено разрешение за извършване на медицински дейности,  свързани с репродуктивното здраве.
(2) Паричната сума, одобрена по чл. 20, се отпуска след представяне на първичен счетоводен документ и медицинска документация от лечебно заведение, което има актуален договор за съответната календарна година с националния Център асистирана репродукция.
(3) Заявителят представя заверено от него копие на фактурата, съдържаща описание и стойност на извършените дейности, медицински изследвания, лекарствени продукти, придружена със съответната медицинска документация в Община Тутракан, Дирекция „Хуманитарни дейности”.
(4)Дейностите по ал. 1 се заплащат чрез банков превод в левове по посочена банкова сметка на заявителя.
 
Чл. 21. При настъпване на бременност, подпомогнатите лица са длъжни да предоставят информация на комисията,  която ще бъде основа за стратегическо проучване и данни.
 
 
 
 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ
 
Чл.22. Членовете на комисията, лицата по чл.12 от настоящия правилник, както и служителите на общинската администрация, нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.
 
 
 
 
 
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
 
§ 1.  Настоящия Правилник е приет на заседание на Общински съвет Тутракан с Решение №            , взето с Протокол №              от          г.,
§ 2.  Правилникът влиза в сила от влизането в сила на Решението на Общински съвет  Тутракан за неговото приемане.
§ 3.  Измененията и допълненията на Правилника се приемат от Общински съвет Тутракан.
§ 4.  Изпълнението на Правилника се възлага на Председателя на комисията по чл. 7 от този Правилник.